2016/09/12

ලංකාවෙ බැංකුවල SWIFT Codes එකම තැනකින්.


HNB, Commercial, HSBC, Sampath, BOC, NSB, Seylan ඇතුළු ලංකාවේ බැංකු වල SWIFT Codes සහ බැංකු ශාඛාවල branch codes එකම තැනකින් - සත්සයුර (sathsayura.blogspot.com)

මේකත් e-Money කරන අයට වැදගත් වෙන පෝස්ට් එකක්. Payza, Payoneer වගේ payment processor වලින් සල්ලි withdraw කරනකොට කාඩ් එකට නැතුව කෙළින්ම බැංකු ගිණුමටම ගන්නවා නම් මෙන්න මේ SWIFT codes වැදගත් වෙනවා.ඒ වගේම චෙක්පත් ගනුදෙනු වලදීත් මේවා වැදගත් වෙනවා.

 
back to top