2013/09/16

භෞතික ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය


Computer and children

අපි කලින් ලිපි වලින් පරම්පරාව අනුව, සිදු කරන කාර්යය අනුව, තොරතුරු ලබාදෙන ආකාරය ආකාරය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කළා. මේ ලිපියෙන් අන්තිම පරිගණක වර්ගීකරණය විදිහට භෞතික ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය ඉදිරිපත් කරනවා.

2013/09/09

සිදු කරන කාර්යය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය


මේ කියන්න යන්නෙ තවත් පරිගණක වර්ගීකරණයක් ගැන. මේ ගැන කතා කළාම තවත් ඉතුරු වෙන්නෙ එක පරිගණක වර්ගීකරණයක් විතරයි. ඊට කළින් සිදු කරන කාර්යය (purpose) අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය තමයි මේ ලිපියෙන් කතා කරන්නෙ. කලින් ලිපියෙදි කතා කරපු තොරතුරු ලබාදෙන ආකාරය ආකාරය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණයෙ තිබුණ Digital computers (සංඛ්‍යාංක පරිගණක) තමයි මේ වර්ගීකරණයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නෙ. 

තොරතුරු ලබාදෙන ආකාරය ආකාරය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය


ගිය අවුරුද්දෙ GIT ගැන ලිපියක් දැම්මට පස්සෙ අද තමයි ආයෙත් ලියන්න ගිතුනෙ. මොකද මේ පාර GIT වි‍භාගෙ අත ළඟටම ඇවිල්ල නිසා. බ්ලොග් එකේ GIT ගැන මහ ගොඩක් ගිය අවුරුද්දෙ දාල නොතිබ්බත් තිබ්බ ටික වැදගත් කියල ගොඩක් අය කිව්වා. ඒ නිසයි මේ පාර ලියන අයටත් මොනවහරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මේ විදිහට තවත් ලිපි ටිකක් පල කරන්නෙ.

 
back to top